Zinenzoo verbindt lichaam en geest voor een twinkeling in je ogen.


Algemene voorwaarden Zinenzoo

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor al het aanbod van Zinenzoo en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.

1.2 De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij deelname aan het aanbod van Zinenzoo.

1.3 Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1 Deelname aan het aanbod geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

2.2 Zinenzoo is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na deelname.

2.3 Elke deelnemer is verplicht om klachten en blessures te melden aan de begeleider. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.

3. Annuleringsvoorwaarden

3.1 Coaching: tot 24 uur voor de afspraak kun je zonder kosten annuleren, daarna wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 uur voor (of na) aanvang van de afspraak, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3.2 Yogales: bij annulering tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les, mag je de les zonder kosten inhalen op voorwaarde dat het gewenste inhaalmoment direct wordt vermeld. Bij annulering binnen 1 uur voor (of na) aanvang van de les, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3.3 Training/workshops: tot 1 week voor aanvang van de training kun je zonder kosten annuleren, daarna wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt 50% in rekening gebracht en kan 50% worden ingezet als korting op het aanbod van Zinenzoo. Deze korting is maximaal een half jaar geldig. Bij annulering binnen 2 uur voor (of na) aanvang van de training, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3.4 Retraite: tot 2 weken voor aanvang van een retraite kun je zonder kosten annuleren. Daarna ontvang je de aanbetaling niet retour. Indien geen aanbetaling is gedaan, wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht.

4. Privacy statement AVG

Zinenzoo, gevestigd aan de Nieuwendammerdijk 532A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 0620442839 | info@zinenzoo.nl

4.1 Verwerking persoonsgegevens: Zinenzoo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Zinenzoo en/of omdat je deze gegevens zelf aan Zinenzoo hebt verstrekt.

4.2 Doelen: Zinenzoo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Afhandeling betaling | waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven
  • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame | op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang
  • Telefonisch of e-mail contact | voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

4.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: Zinenzoo heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zinenzoo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4.4. Geautomatiseerde besluitvorming: Zinenzoo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4.5 Bewaartermijn persoonsgegevens: Zinenzoo hanteert een bewaartermijn van 1 jaar voor verzamelde persoonsgegevens, tenzij de betrokkene toestemming heeft gegeven voor langer gebruik (bijvoorbeeld in het geval van de nieuwsbrief of andere mailings).

4.6 Delen van persoonsgegevens met derden: Zinenzoo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.7 Cookies, of vergelijkbare technieken: Zinenzoo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

4.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zinenzoo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Zinenzoo een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Zinenzoo van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zinenzoo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zinenzoo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

4.9 Aanwijzingen misbruik of onvoldoende beveiliging

Zinenzoo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zinenzoo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@zinenzoo.nl.

Op de hoogte blijven?


Loading